’t Anker is een locatie voor gesloten jeugdzorg gelegen in het Gelderse Harreveld. Een ruim opgezette locatie met eigen sportfaciliteiten en onderwijs. Binnen een rustige en veilige omgeving kunnen de jeugdigen hier zonder invloeden van buitenaf werken aan hun problemen en het vergroten van hun competenties.

De doelgroep


De jeugdigen in ’t Anker kennen, ook in vergelijking met andere JeugdzorgPlus locaties, een ‘hoog forensisch profiel’. Dit wil zeggen dat zij ernstige gedragsproblemen hebben die verblijf binnen de maximale geslotenheid van 't Anker noodzakelijk maakt. ’t Anker biedt specialistische behandeling aan jeugdigen met ernstige seksuele problematiek (ESP), kwetsbare (LVB) jeugdigen, jeugdigen in een psychiatrische crisis en jeugdigen die niet in groepsverband behandeld kunnen worden.

De plaatsing


Plaatsing bij 't Anker gebeurt altijd met een machtiging gesloten jeugdhulp, die door een rechter is afgegeven op verzoek van de plaatsende instantie. Om een dergelijke machtiging aan te kunnen vragen is er ook een instemmingsverklaring nodig van een onafhankelijke gecertificeerde instelling of door de gemeente afgegeven bepaling jeugdhulp gesloten jeugdzorg. Er kan sprake zijn van vrijwillige plaatsing, plaatsing met een OTS (Onder Toezicht Stelling) of voogdijschap met gesloten machtiging. Voor de machtiging ‘plaatsing in gesloten jeugdzorg’ is een instemmingsverklaring van een onafhankelijke GZ psycholoog en een rechtelijke machtiging plaatsing in gesloten jeugdzorg nodig. Plaatsingsfunctionaris JeugdzorgPlus op locatie 't Anker en Prisma is Esther Hofman.

Ons aanbod


’t Anker heeft 72 plaatsen die verdeeld zijn over acht groepen met een hoge mate van geslotenheid. ’t Anker is een ‘intensive care’ JeugdzorgPlus locatie. Intensive care staat voor specialistische, intensieve zorg. De behandeling is altijd gericht op contactherstel en creëren van perspectief. Opname in ’t Anker duurt zo kort als mogelijk.

De cliëntenraad Harreveld


De cliëntenraad adviseert de directie, behartigt de belangen van cliënten en beoogt een passend en kwalitatief goed zorgverleningsaanbod voor jongeren in een veilige omgeving. Er is gekozen voor twee medezeggenschapsorganen, t.w. de jongerenraad en de cliëntenraad. In de jongerenraad zit van iedere leefgroep een door de jongeren zelf gekozen vertegenwoordiger. De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, familie of betrokkenen van de jongeren en vertegenwoordigt alle cliënten van Harreveld. De directie kan ook buiten de afgesproken kaders aan de cliëntenraad vragen stellen of voorstellen doen om mee te participeren in het te vormen beleid. De intentie is om vertegenwoordigers van de jongerenraad mee te laten participeren in de cliëntenraad. Het besluit dat de cliëntenraad uiteindelijk neemt is altijd een afspiegeling van de mening en belangen van de cliënten op dat moment verbonden aan Harreveld en zijn behandelgroepen. De raad heeft een bezetting van vijf tot zeven leden. De raad komt één keer per twee maanden bijeen. Reguliere zaken en themabijeenkomsten komen aan bod. Cliëntenparticipatie staat en valt bij een doelmatige cliëntenraad. Alle ouders zullen per nieuwsbrief regelmatig op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden van de raad en de vorderingen in hun werk.

De cliëntenraad is te bereiken op: clientenraadharreveld@horizon.eu, per post: Cliëntenraad Harreveld, Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld.

ESP


Voor de behandeling van jongens met ernstige seksuele problematiek (ESP) heeft ’t Anker een speciale behandelgroep.

ZIKOS


Binnen JeugdzorgPlus bestaat één plek waar Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie wordt geboden: ZIKOS. Hiervoor is er aan ’t Anker een landelijke specialisatie toegekend.

IBA


De individuele behandelafdeling (IBA) heeft een aanbod voor jeugdigen (jongens en meisjes) die aantoonbaar niet profiteren van een groepsdynamische behandeling.

Perspectief


Na ’t Anker kunnen jeugdigen doorstromen naar een meer open instelling of gaan zij weer thuis of op zichzelf wonen. Op weg naar hun eigen plek in de samenleving is begeleiding noodzakelijk. Een trajectbegeleider begeleidt de jeugdige dan ook bij de overgangen in zijn traject en houdt hierbij expliciet oog voor het te behalen eindperspectief. Zo wordt vanaf het begin gestuurd en begeleid naar het succesvol beëindigen van de hulpverlening als totaal.

Onze aanpak


Als een jeugdige op ’t Anker wordt geplaatst, wordt er een trajectplan opgesteld. Dit plan beschrijft het traject (de weg) dat de jeugdige zal doorlopen binnen Horizon en eventueel daarbuiten om tot het door de jeugdige, ouders/opvoeders (gezins)voogd gewenste perspectief te komen. Het trajectplan beschrijft de te nemen stappen, binnen de hulpverlening, om van nu naar de gewenste eindsituatie te komen. Elke drie maanden worden de doelen in het trajectplan door een gedragswetenschapper uitgewerkt en geëvalueerd in een perspectiefplan. Hierin staat in kleinere stappen beschreven wat de jeugdige op de leefgroep gaat leren en wat hij of zij concreet moet kunnen om naar de volgende stap in zijn/haar traject te kunnen. Een eerstvolgende stap voor de jeugdigen in ’t Anker is het verkrijgen van (begeleid) verlof. Iedere verlofsituatie is een oefenmoment om de binnen ’t Anker opgedane vaardigheden ook daarbuiten toe te leren passen. Het doel van ’t Anker is om de onveiligheid die de jeugdige veroorzaakte voor zichzelf of anderen weg te nemen, ook in minder gestructureerde situaties. Als dit gelukt is, is de behandeling binnen ’t Anker afgerond.