In het Wetgevingsoverleg Jeugd van 14 november 2016 is door de toenmalige staatssecretaris van VWS een actieplan pleegzorg toegezegd. Jeugdzorg Nederland, de NVP, het NJi, de VNG en de ministeries van VWS en JenV hebben, in samenwerking met andere pleegzorgpartners, intensief samengewerkt om het Actieplan Pleegzorg tot stand te brengen. Het Actieplan is in mei 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het Actieplan bevat vier actielijnen die vraagstukken omvatten als gevolg van de decentralisatie van de jeugdhulp, maar ook vraagstukken in de pleegzorg die al vóór 2015 bestonden.
Hieronder staat kort de stand van zaken per actielijn.

Actielijn 1. Continuïteit en stabiliteit, ook na het 18e jaar
Opgave is meer continuïteit (daling van vroegtijdige beëindigingen), meer stabiliteit (minder doorplaatsingen) en meer voorspelbaarheid (sneller besluiten over perspectief) te realiseren voor kinderen in pleegzorg (en hun ouders en pleegouders). Een opgave die samenhangt met de continuïteit is de soepele verlenging van pleegzorg of overgang naar andere vormen van hulpverlening als het pleegkind 18 jaar wordt voor zover dit in het belang van de jongere is.
Horizon Actielijn 1: Continuïteit en stabiliteit, ook na het 18e jaar. De jongerenraad wil hun stem laten horen aan de minister en zijn daar mee bezig.

Actielijn 2. Toerusten van pleegouders
Pleegouders moeten hun belangrijke rol goed kunnen vervullen. Goed ondersteunen en toerusten van pleegouders is hiervoor cruciaal. Daarbij gaat het om betrokkenheid bij besluitvorming, deskundigheidsbevordering, maar ook het opheffen van financiële en juridische knelpunten en het op elkaar afstemmen van wet- en regelgeving.
Horizon Actielijn 2: Voor het toerusten van pleegouders werken we samen met SafeWings

Actielijn 3. Werven en screenen van pleegouders
De ambities voor de komende 2 jaar zijn:
1. een toename van het aantal inschrijvingen van nieuwe pleegouders
2. een afname van het aantal pleegouders dat afhaakt
3. positioneren van werving en behoud van pleegouders in de gemeentelijke context
Opgave m.b.t. screening is dat het proces van voorbereiding en screening voldoende waarborgen biedt voor een veilige plaatsing bij geschikte pleegouders, dat de taken van de organisaties bekend zijn en aansluiten op de context van het veranderde zorglandschap.
Horizon Actielijn 3: Het werven en screenen van (netwerk)pleegouders, we leveren landelijk actief input

Actielijn 4. Pleegzorg in de keten
Gemeenten moeten richting geven aan het in praktijk te brengen van ‘zo thuis mogelijk opgroeien’, maar hoe doen zij dit? Welke kansen en uitdagingen komen hierbij kijken? En welke mogelijkheden zijn er binnen het hele continuüm van jeugdhulp in gezinsvormen?
We willen bereiken dat pleegzorg als vorm van jeugdhulp goed ingebed is in de gemeentelijke en regionale infrastructuur.
Horizon Actielijn 4: De positie van pleegzorg neerzetten/verstevigen als vorm van jeugdhulp

Lees het gehele actieplan hier