Beschrijving

Met het oog op het Nieuw Rotterdamse Jeugdstelsel wordt onderzocht hoe Rotterdamse gezinnen en kinderen die met vechtscheidingen te maken hebben zo optimaal mogelijk kunnen worden ondersteund door betere signalering, screening en multidisciplinaire samenwerking.

Het onderzoek bestaat uit drie fases waarbij gestart wordt met(1) evidence-based signalering en screening van de risicofactoren van vechtscheidingen (de ‘ontstaanstheorie’). Vervolgens (2) het aansluiten van deze ‘ontstaanstheorie’ op beschikbare preventieve en curatieve programma’s en tot slot (3) de professionalisering van (jeugd)professionals en rechters om de implementatiekwaliteit te optimaliseren. Dit professionaliseren van professionals verloopt via (a) de  monitoring van geformuleerde handvatten en beschikbaar aanbod, (b) het reflecteren op het eigen handelen met betrekking tot doorverwijzing, afstemming, samenwerking in de keten en (c) reflectie op de wijze waarop beslissingen tot stand komen.

Uiteindelijk eindproduct van het onderzoek is een multisectoriële aanpak voor dreigende vechtscheidingen, waarbij de richtlijn preventief en kosteneffectief is en gestoeld op evidence-based richtlijnen.

Onderzoeksinstelling

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, FlexusJeugdplein, de Raad voor de Kinderbescherming, Hogeschool Rotterdam, de Rechtbank Rotterdam, Gemeente Rotterdam

Onderzoekers

Dr. C. Kuiper, R.V. Gutterswijk MSc (HorizonDrs. A.E.M. Verbeek (Gemeente Rotterdam) , J. Simons (Flexus Jeugdplein), G. Timmer (Raad vd Kinderbescherming), Dr. P. Vuijk (Hogeschool Rotterdam), stagiaire F. Collet (stagiaire Horizon, student Erasmus Universiteit Rotterdam).

Financier

ZonMw (programma “Effectief werken in de jeugdsector”)

Verwachte einddatum

Februari 2017

Rapporten eerder afgerond onderzoek

Scriptie ‘Kindverveemding: kennis en behoeften van professionals – Een kwalitatief onderzoek’ van stagiaire Francis Collet

Samenvatting literatuurstudie Ouderschap Blijft in Rotterdam