Pleegzorg is een bijzondere vorm van jeugdzorg, die goed past bij de transitiegedachte om kinderen in de eigen omgeving een veilig thuis te bieden. Pleegzorginstellingen gaan begin 2015 met gemeenten om tafel om te kijken hoe de continuïteit van pleegzorg en de maatschappelijke initiatieven daaromheen kunnen worden voortgezet. In 2014 is door SafeWings, een organisatie van pleegouders ter versterking van pleegouders, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, de Pleegouderraad (POR), de provincie Zuid-Holland en verschillende gemeenten gewerkt aan een aanpak die leidt tot minder uitval van pleegouders: Pleegkracht! Een bijzondere samenwerking die haar vruchten afwerpt. Alle betrokken partijen kijken met tevredenheid terug op het eerste jaar.

‘Het realiteitsgehalte in Pleegkracht! spreekt aan. Ik ben enthousiast over de laagdrempeligheid, het benutten van kennis en kunde en het leren van ervaringen.’ Rik Janssen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland.

In gesprek

Het succes van Pleegkracht! schuilt in de samenwerking van de verschillende organisaties. Ook het delen van het eigen verhaal en de erkenning voor de pleegouders in hun rol, slaat enorm aan bij een grote groep pleegouders. In 2014 werden ontmoetingsavonden georganiseerd waar de pleegouder centraal staat en er werden trainingen gegeven. Zo konden pleegouders bijvoorbeeld hun gevoelens en ervaringen delen of aan hun weerbaarheid werken. Ook werden er veel activiteiten georganiseerd voor pleegkinderen zodat pleegouders even lucht krijgen als ze dat nodig hebben. Marianne Zwaan en Fred van Setten, initiatiefnemers van SafeWings, zijn zelf pleegouder. Samen met Marlies Michels, manager van pleegzorg binnen Horizon, gingen ze eind vorig jaar het gesprek aan met de provincie en de gemeenten over de continuering van Pleegkracht! Mooie gesprekken, want de resultaten van Pleegkracht! zijn positief, en zowel de provincie als de gemeenten erkennen de behoefte.

Ervaringen delen

Marianne Zwaan legt uit waarom Pleegkracht! zo aanslaat bij pleegouders: ‘Pleegouder ben je vanuit een ideaal, het doet veel met mij als mens. Voordat je aan het pleegouderschap begint, informeert de pleegzorginstelling je uitgebreid, maar je ervaart alles pas als je daadwerkelijk aan de slag gaat als pleegouder. En dan merk je dat je soms voor uitdagingen komt te staan. Pleegouders willen graag problemen oplossen, maar soms zitten deze mensen wel eens vol. En dan kan het helpen om ervaringen uit te wisselen met mensen die hetzelfde als jij hebben meegemaakt. Doordat pleegouders erkenning krijgen van andere pleegouders, en ze hun verhaal kunnen delen, komt er weer ruimte. En zodra die ruimte er weer is, herontdekken pleegouders weer hoe mooi het pleegouderschap kan zijn. Dat maakt dat ze er weer tegenaan kunnen.’

Marlies Michels, manager pleegzorg binnen Horizon, beaamt dit. ‘Wij als pleegzorginstelling hebben een andere rol. Wij screenen en trainen ouders vooraf en zorgen er zo goed mogelijk voor dat pleegouders worden ondersteund door onze medewerkers. Maar als organisatie verhoud je je anders. Door samen te werken met onze Pleegouderraad en SafeWings bieden we pleegouders een extra plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen. En die herkenning maakt dat pleegouders zich gesteund voelen. Fred van Setten vult aan: ‘Het effect is ook groter. Pleegouders zien dat wij als organisaties samenwerken. Deze samenwerking kan een voorbeeld zijn voor andere pleegouderraden en pleegorganisaties, omdat wij pleegouders actief ontzorgen, weerbaarder maken en pleegouders ons ook weten te vinden.’

De winst van samenwerking

Uit de gesprekken komt duidelijk naar voren dat alle betrokken partijen trots zijn op het resultaat. Zo heeft de provincie Zuid-Holland Pleegkracht! vanaf het begin gesteund. Rik Janssen, gedeputeerde, was de afgelopen periode verantwoordelijk voor jeugdzorg en maatschappelijke participatie  vanuit de provincie Zuid-Holland en benadrukt het belang van pleegzorg en de zorg voor pleegouders. ‘De winst van Pleegkracht! is dat de focus ligt op het vasthouden van bestaande pleegouders , in plaats van het werven van nieuwe pleegouders terwijl bestaande pleegouders afhaken’, aldus Rik Janssen. ‘Het realiteitsgehalte in Pleegkracht! spreekt aan. Ik ben enthousiast over de laagdrempeligheid, het benutten van kennis en kunde en het leren van ervaringen, het luisteren naar wat er werkelijk gebeurt met de pleegouders zelf. Als we met zijn allen vaststellen dat we pleegzorg belangrijk vinden, omdat we kinderen zo min mogelijk residentieel willen plaatsen, dan moeten we samen op zoek naar een manier om dit mogelijk te maken. En dat betekent dat je gemeenten moet laten zien waarom het goed is wat je doet. Laat zien wat je al in gang hebt gezet, zodat zij de gang erin kunnen houden.’

Pleegzorg steeds belangrijker

Samenwerking is de rode draad als het gaat om de continuïteit van pleegzorg. Nu de provincie de verantwoordelijkheden overdraagt gaan de initiatiefnemers van Pleegkracht! opnieuw met gemeenten om tafel. Pleegzorg wordt steeds belangrijker omdat het voor kinderen vaak het beste is om in een zo natuurlijk mogelijke omgeving op te groeien. Daarbij is het een minder dure vorm van zorg. Gemeenten delen deze opvatting.  De initiatiefnemers van Pleegkracht! gingen in gesprek met Michiel van der Vlies, één van de coördinerend wethouders uit Zuid-Holland die verantwoordelijk is voor de zorg. Hij erkent de behoefte aan een initiatief als Pleegkracht! en ziet vooral toekomst in samenwerking.

Uitdaging

Van der Vlies: ‘We zijn met betrokken wethouders begonnen vanuit een visie om het zorgstelsel anders en beter te organiseren. Gemeenten hebben het afgelopen jaar al veel met zorginstellingen gesproken over de transitie, en gekeken naar de verbinding met specialistische zorg. Wat ik de uitdaging vind voor het komende jaar, is om weer terug te pakken op onze oorspronkelijke visie: welke waarden creëren we voor de kinderen in onze regio? We willen dat kinderen het liefst thuis opgroeien. En als kinderen voor een korte of langere periode toch niet thuis kunnen wonen, is pleegzorg een mooi alternatief. Ondersteuning van pleegouders is hierbij essentieel en daar past een initiatief zoals Pleegkracht! bij. Ik wil graag kijken hoe we dit soort initiatieven goed kunnen organiseren. Maar dan wel met alle pleegzorgaanbieders uit de regio.’

Het belang van pleegzorg erkend

SafeWings heeft inmiddels ook met andere pleegzorginstellingen contact over de verschillende mogelijkheden om pleegouders te ondersteunen. Horizon is eveneens in gesprek met andere pleegzorginstellingen. De Pleegouderraad van Horizon legt op haar beurt contact met andere Pleegouderraden. Marlies Michels bekijkt de samenwerking positief: ‘Ik zie samenwerking met andere pleegzorgaanbieders als een bevrijdende gedachte. Wij werken in verschillende regio’s al samen met verschillende aanbieders en ik zie vooral kansen als we alle belanghebbenden bij elkaar zetten. We gaan tenslotte allemaal voor hetzelfde doel: het belang van pleegzorg. Ik zou het fantastisch vinden als er straks een prachtig gezamenlijk initiatief ligt waarin we het belang van pleegzorg en het nut en de noodzaak van ondersteuning van pleegouders nog meer versterken.’

Zichtbaar

Fred van Setten en Marianne Zwaan zijn blij over deze positieve berichtgeving vanuit de gemeente en hebben vertrouwen in de toekomst. ‘ SafeWings heeft altijd de zorg voor pleegouders als uitgangspositie gehad. Als wij met meer pleegzorginstellingen en pleegouderraden samenwerken, zijn we zichtbaarder voor pleegouders en kunnen we meer doen. En hoe meer pleegouders we bereiken, hoe beter we hen kunnen bedienen. Door samen met instellingen, pleegouderraden en gemeenten  te luisteren naar waar de behoefte ligt, zorgen we er samen voor dat niet alleen pleegkinderen, maar ook pleegouders een goede toekomst tegemoet gaan.’

Over Pleegkracht!

Pleegkracht! is een gezamenlijk initiatief van SafeWings, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en de pleegouderraad (POR) en biedt pleegouders diverse vormen van ondersteuning en ontmoeting.  Pleegouders wisselen ervaringen uit op de landelijke pleeggezindag, op inspiratieavonden, en bijzondere ontmoetingsavonden. Daarnaast worden er trainingen georganiseerd en worden er activiteiten opgezet voor pleegkinderen om pleegouders een dagje of een weekend te ontzorgen.

Speel eens met de gedachte

Bent u nieuwsgierig geworden en bent u benieuwd of pleegzorg ook iets voor u is? Kijk dan eens op www.speeleensmetdegedachte.nl. Vraag een informatiepakket aan of bezoek een voorlichtingsavond.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *