'Een veilige terugkeer naar huis en in de samenleving'

Hestia; opvang- en behandelvoorziening voor meiden die slachtoffer zijn van Loverboys, mensenhandel of afhankelijkheidsrelaties. Het is een gespecialiseerde, gesloten opvang- en behandelvoorziening voor 21 meiden van 12 tot 18 jaar die als gevolg van misleiding, dwang en geweld het slachtoffer zijn of dreigen te worden van Loverboys of andere vormen van mensenhandel. Horizon levert maatwerk op basis van zeer specialistische kennis die samenhangt met de complexiteit van de problematiek. Daarnaast krijgen de meiden onderwijs op maat met de mogelijkheid om hun diploma te behalen.

Locatie Hestia heeft 3 verschillende groepen met in totaal plek voor 21 meiden. Twee van deze groepen zijn behandelgroepen, de derde is een uitstroomgroep waar de meiden worden voorbereid op de laatste stap naar hun vervolgplek.

Doelgroep


De doelgroep bestaat uit meiden die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van zogenaamde ‘loverboys’. In de praktijk gaat dit vaak samen met meiden die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik, huiselijk- en eer gerelateerd geweld. De meiden zijn kwetsbaar, hebben een laag zelfbeeld en moeite met het aangeven van hun grenzen. Als gevolg van traumatische ervaringen in de kindertijd, is er bij deze meisjes en jonge vrouwen vaak sprake van ontwikkelings-, gedrags- en hechtingsproblemen. Daar bovenop komen de ervaringen met dwang, geweld en uitbuiting in de prostitutie waarbij, zeker in het begin, het waarborgen van hun veiligheid de aandacht vraagt.

Aanpak


De trajecten van de meiden zijn individueel bepaald en het hele behandeltraject vindt plaats op één locatie. Docenten en pedagogisch medewerkers/hulpverleners draaien de diensten samen, zodat ze goed geïnformeerd zijn over de meiden. Het dagprogramma bestaat uit scholing, groepstherapieën, individuele therapie, systeemtherapie, versterkende leermodules en sport. Deze leermodules worden afgestemd op de fase waarin de meiden zich bevinden.

Daarnaast is er inzicht gevende therapie, PMT en drama- en creatieve therapie. Sport en onderwijs maken integraal onderdeel uit van het behandelprogramma en worden zowel ‘in huis’ als daarbuiten geboden. Het onderwijs is gericht op rapporten die voldoende zijn voor het behalen van certificaten, diploma’s en startkwalificaties.

Perspectief


Het toekomstperspectief is per individu verschillend. Het streven is om de meiden te helpen om hun opleiding af te maken dat de kans op revictimisatie en de kans op herhaling van traumatische ervaringen, dwang en geweld zo klein mogelijk wordt.

Samenwerking


Ouders zijn vanaf dag één partner in de hulpverlening. De inzet van ouders, professionals en andere belangrijke mensen in de directe leefomgeving van de meiden zijn van groot belang en worden benut en bevorderd. Eens in de twee maanden is er een ouderavond per groep. Het doel van de ouderbijeenkomsten is de betrokkenheid van de ouders vergroten. Daarnaast staat het verbinden van de hulpverleners, ouders en jongeren centraal.

Er is sprake van intensieve samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie om de veiligheid van de meiden te waarborgen. In de begeleiding van een veilige terugkeer naar huis en nazorg is Stichting Humanitas Rotterdam een belangrijke samenwerkingspartner.

De afdeling Prostitutie Maatschappelijk Werk van Humanitas is de zorgcoördinator binnen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden rond mensenhandel en prostitutievraagstukken in de gemeente Rotterdam. Zij spelen een rol in preventie, ambulante begeleiding en ondersteuning van de meiden, vervolgopvang indien nodig en toeleiding tot de arbeidsmarkt en nadere scholing. Ook kan Humanitas een rol spelen in de toeleiding en aanmelding voor opvang en behandeling.

Aanmelden


Aanmelden kan bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Een indicatie wordt afgegeven door de gecertificeerde instelling en de kinderrechter. Plaatsingsfunctionaris JeugdzorgPlus op locatie De Vaart en Hestia is Mandy Stouten.

Meer informatie


Meer informatie treft u op de wegwijzer van de rijksoverheid. De wegwijzer mensenhandel maakt onderdeel uit van het Nationaal Verwijsmechanisme voor slachtoffers Mensenhandel, een project van de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.