Voor wie
Midgaard is een JeugdzorgPlus instelling waar jeugdigen van 12 tot 18 jaar en hun ouders begeleiding en ondersteuning krijgen bij positieve gedragsverandering. Dit betekent dat jeugdigen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen, soms  gecombineerd met psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking, specialistische zorg krijgen in een gesloten omgeving.

Aanbod
Op Midgaard  verblijven jeugdigen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. De instelling bestaat uit zes behandelgroepen, waarvan één behandelgroep specifiek voor jongens en één  voor jeugdigen van 12 tot en met 14 jaar.  Naast specifieke zorg, vormt het bieden een gestructureerde en veilige omgeving een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dit beschermt jeugdigen tegen risico’s uit hun omgeving, waardoor ruimte ontstaat voor reflectie en zelfontplooiing.

Plaatsing
Plaatsing bij Midgaard gebeurt altijd met een machtiging gesloten jeugdhulp, die door de rechter wordt afgegeven op verzoek van de plaatsende instantie. Voor het aanvragen van  de machtiging is een instemmingsverklaring nodig van een onafhankelijke gecertificeerde instelling of een door de gemeente afgegeven bepaling jeugdhulp gesloten jeugdzorg.

Daarnaast kan sprake zijn van vrijwillige plaatsing, plaatsing met een OTS (Onder Toezicht Stelling) of voogdijschap met gesloten machtiging. Voor de machtiging ‘plaatsing in gesloten jeugdzorg’ is een instemmingsverklaring van een onafhankelijke GZ psycholoog en een rechtelijke machtiging plaatsing in gesloten jeugdzorg nodig.

Aanmelding
Voor aanmelding, verwijzing of plaatsing, kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 0800-4567899 of  per e-mail: instroom.ankerprismavaart@horizon.eu

Ouderbijdrage

Of er een ouderbijdrage wordt gevraagd en hoe hoog die dan is verschilt per gemeente. In de folder van het CAK over de Ouderbijdrage Jeugdwet vind je alles over de inning van de ouderbijdrage.

Onze aanpak, een instroomprogramma, 8.00-20.00 uur dagprogramma
De jeugdige start met een instroomprogramma van vier tot zes weken om te wennen aan zijn of haar nieuwe tijdelijke woonplek en de groep.

Vervolgens biedt Horizon jeugdigen een 8:00 tot 20:00 programma waarin we intensieve behandeling, scholing en vrijetijdsbesteding combineren. Dat betekent dat de behandeling continue plaatsvindt, op school op de behandelgroep, maar ook ’s middags in de vrije tijd van de jeugdigen. De schoolvakanties zijn korter zodat jeugdigen beter in het behandelritme blijven. En we bieden ze een ambulant natraject. Voor het verwezenlijken van dit programma werken we samen met Curium, de Waag, de Opvoedpoli en De Brijder Stichting.

Specialistische jeugdhulp op tijd inzetten verhoogt het effect en verkort de duur van de behandeling. Jeugdigen die bij Horizon intensieve jeugdhulp krijgen, verblijven gemiddeld drie maanden korter ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Traject en toekomst
Na Midgaard kunnen jeugdigen doorstromen naar open jeugdzorg,  gaan weer naar huis (in combinatie met School2care of gaan op zichzelf wonen. Een traject- of gezinsbegeleider is vanaf het moment van binnenkomst betrokken en begeleidt jeugdigen bij deze overgangen in hun traject en de re-integratie in het maatschappelijke leven daarna.

Onderwijs en zorg geïntegreerd

In de intensieve dagbehandeling sluiten onderwijs en jeugdzorg goed op elkaar aan doordat zorg- en onderwijsprofessionals met elkaar optrekken. Midgaard heeft een interne school waar, in principe, alle jeugdigen onderwijs krijgen. Zorgprofessionals ondersteunen op school, en de docent gaat mee richting de behandelgroep. Jeugdigen kiezen zelf  de doelen waaraan ze werken en evalueren deze met hun kernteam: de docent van school en de mentor van de behandelgroep. Op die manier worden de lijntjes korter. Ook zijn de schoolvakanties korter zodat jeugdigen beter in het (behandel)ritme blijven.

Op het Midgaard College wordt VMBO- onderwijs en MBO 1 onderwijs aangeboden. Dit laatste in de vorm van AKA-trajecten in samenwerking met ROC Leiden. Voor veel leerlingen kan een samenwerking met de school van herkomst worden opgezet. Op het Midgaard College wordt gewerkt met kleine groepen (circa 10 leerlingen) waardoor er optimale ruimte is voor individuele aandacht.

Basismethodiek Master!
Om gezamenlijke doelen te bereiken wordt bij Midgaard gewerkt met Master! .

JouwZorg
De pilot JouwZorg is op Midgaard gelanceerd.

Rechtszitting op locatie
Uniek bij Midgaard zijn de rechtszittingen op locatie. Het gaat hier om rechtszittingen over de verlenging van de machtiging gesloten jeugdhulp. Andere rechtszittingen zoals strafrechtelijke zittingen vinden plaats in de Rechtbank. Iedereen die betrokken is bij een reguliere verlengingszitting op de Rechtbank is ook aanwezig bij een zitting op Midgaard. Door de zitting op locatie te laten plaatsvinden, valt de reistijd naar de Rechtbank weg, wat de spanning voor jeugdigen beperkt. Bovendien kunnen mentoren en gedragswetenschappers jeugdigen tijdens de zitting steunen of aanvullende uitleg en informatie geven.