Gelegen in het Gelderse Harreveld biedt Prisma crisis en observatie opnames en behandeling voor jongens en meisjes van 12 – 18 jaar met complexe gedragsproblemen. Prisma is een open, landelijk werkende instelling die residentiële zorg en (speciaal) onderwijs biedt. Locatie Prisma biedt, in een rustige/landelijke omgeving, veel duidelijkheid en structuur. JeugdzorgPlus locatie ’t Anker ligt op hetzelfde terrein. In de behandeling van jeugdigen met zedenproblematiek en jeugdigen met rand psychiatrische problematiek kennen ’t Anker en Prisma een goede samenwerking.

Voor wie


Prisma is er voor jeugdigen die bij jeugdzorginstellingen in de regio om uiteenlopende redenen (kortdurend) niet die zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld jeugdigen in een crisis of jeugdigen die qua gedrag op de grens van open en gesloten jeugdzorg functioneren. Daarnaast is er ook een behandelaanbod voor jeugdigen met een gedragsstoornis.

Drie-milieu-voorziening


Prisma is een drie-milieu-voorziening. Dit houdt in dat opvoeding, onderwijs en vrije tijd met elkaar zijn verbonden. Op de locatie wonen maximaal 50 jeugdigen in leefgroepen onder pedagogische begeleiding. Ze volgen onderwijs om later op eigen benen te kunnen staan en besteden hun vrije tijd samen met een pedagogisch team.

Opvoeding


De dagelijkse begeleiding tijdens het residentiële verblijf (dag en nacht op de locatie), kan aangevuld worden met op de individuele problematiek afgestemde interventies. Elke jeugdige heeft op Prisma zijn/haar eigen plan met daarin de observatie- of behandeldoelen die hij/zij samen met gedragswetenschapper en ouders/opvoeders heeft geformuleerd.

Onderwijs


Het volgen van onderwijs is een belangrijk onderdeel van het observatie- of behandelplan. De school (valt onder de Aloysiusstichting) op het terrein werkt nauw samen met de behandelafdeling en biedt onderwijs-op-maat. Dit betekent dat het docententeam aansluit bij de meest recente leerprestaties van de jeugdige. Het onderwijsaanbod varieert van VMBO tot MBO niveau.

Plaatsing


Plaatsing bij Prisma gebeurt altijd op basis van een beschikking van een gecertificeerde instelling of gemeente. Jeugdigen kunnen geplaatst worden vrijwillig kader of met een kinderbeschermingsmaatregel (OTS-Onder Toezicht Stelling, VOTS of voogdij); met of zonder machtiging uithuisplaatsing. Plaatsingsfunctionaris JeugdzorgPlus op locatie 't Anker en Prisma is Esther Hofman.

Aanmelden


Aanmelden voor Prisma kan door dit aanmeldformulier zo volledig mogelijk ingevuld te mailen naar instroom.jeugdzorg@horizon.eu. Het dossier wordt dan beoordeeld en op basis daarvan volgt wel/geen intake.

De cliëntenraad Harreveld


De cliëntenraad adviseert de directie, behartigt de belangen van cliënten en beoogt een passend en kwalitatief goed zorgverleningsaanbod voor jongeren in een veilige omgeving. Er is gekozen voor twee medezeggenschapsorganen, t.w. de jongerenraad en de cliëntenraad. In de jongerenraad zit van iedere leefgroep een door de jongeren zelf gekozen vertegenwoordiger. De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, familie of betrokkenen van de jongeren en vertegenwoordigt alle cliënten van Harreveld. De directie kan ook buiten de afgesproken kaders aan de cliëntenraad vragen stellen of voorstellen doen om mee te participeren in het te vormen beleid. De intentie is om vertegenwoordigers van de jongerenraad mee te laten participeren in de cliëntenraad. Het besluit dat de cliëntenraad uiteindelijk neemt is altijd een afspiegeling van de mening en belangen van de cliënten op dat moment verbonden aan Harreveld en zijn behandelgroepen. De raad heeft een bezetting van vijf tot zeven leden. De raad komt één keer per twee maanden bijeen. Reguliere zaken en themabijeenkomsten komen aan bod. Cliëntenparticipatie staat en valt bij een doelmatige cliëntenraad. Alle ouders zullen per nieuwsbrief regelmatig op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden van de raad en de vorderingen in hun werk.

De cliëntenraad is te bereiken op: clientenraadharreveld@horizon.eu, per post: Cliëntenraad Harreveld, Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld

Samenwerking


Waar nodig biedt Tactus Verslavingszorg ondersteuning en zijn er samenwerkingsafspraken met het Dr. Leo Kannerhuis, voorziening gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en GGNet, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg.

Gezinsbegeleiding


Gezinsbegeleiding is gekoppeld aan residentiële behandeling en een geïntegreerd onderdeel in het perspectiefplan van een gezin. Het gaat hier om een traject wanneer sprake is van een meer specifieke en/of complexe hulpvraag. Er wordt gewerkt aan de onderliggende laag van de problematiek, zodat nieuwe inzichten en nieuw aangeleerd gedrag geïnternaliseerd wordt en terugval in oude patronen zo goed mogelijk wordt voorkomen.

Toekomst


Als een jeugdige zijn verblijf start, heeft hij/zij al zicht op het vervolg na Prisma. Zo werkt Prisma samen met de jeugdige en de ouders/opvoeders aan het perspectiefplan. Dit perspectief kan een traject zijn om terug te keren huis, maar ook een overgang naar regionale hulpverlening zijn.