Gelegen in een park net naast het centrum van Alphen aan den Rijn ligt de Horizon locatie Rijnhove. Binnen een rustige en veilige omgeving werken jeugdigen hier aan hun problemen en het vergroten van hun competenties.

Voor wie


Met geheel eigen sport- en onderwijsvoorzieningen biedt Rijnhove zorg en onderwijs aan jeugdigen in de leeftijd van 12-18 jaar met complexe ontwikkelings-, leer-, en/of gedragsproblemen. Deze jongens en meisjes hebben door hun gedrag vaak problemen thuis, op school en in de vrije tijd. Vergeleken met hun leeftijdsgenootjes hebben deze jeugdigen extra aandacht en begeleiding nodig die hun ouders/opvoeders niet of onvoldoende zelf kunnen geven.

Residentiële jeugdzorg


Rijnhove biedt residentiële jeugdzorg. Dit houdt in dat jeugdigen, zowel overdag, als ’s nachts op de groep verblijven. Binnen de open residentiële jeugdzorg heeft Rijnhove rond de 90 plaatsen voor zowel jongens als meisjes. De residentiële behandelgroepen bestaan uit acht tot tien jeugdigen van ongeveer dezelfde leeftijd. Samen met hun groepsleiders delen zij een woning.

Onderwijs


De meeste jeugdigen die op Rijnhove verblijven, gaan naar school bij het Park College (voortgezet speciaal onderwijs). We bieden speciaal onderwijs aan jeugdigen met complexe leer- en/of gedragsproblematiek. Samen met Rijnhove verzorgen de scholen een geïntegreerd hulpverlenings- en onderwijsaanbod. Dit wil zeggen dat zorg en onderwijs op elkaar afgestemd wordt. Naast de interne leerlingen volgen ook leerlingen met een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) uit de regio hier speciaal onderwijs.

Aanpak


Als een jeugdige bij Rijnhove wordt geplaatst, wordt er een trajectplan opgesteld. Dit plan beschrijft het traject (de weg) dat de jeugdige zal doorlopen binnen Horizon en eventueel daarbuiten om tot het door de jeugdige gewenste perspectief te komen. In het plan wordt ook aangegeven wat de verwachte duur van het traject zal zijn. Veel jeugdigen op Rijnhove vervolgen vanuit geslotenheid hun behandeling verder in de openheid.

Plaatsing


Plaatsing bij Rijnhove residentiële jeugdzorg gebeurt altijd met een beschikking van gecertificeerde instellingen of wijkteam. Er kan hierbij sprake zijn van vrijwillige plaatsing, van plaatsing met een OTS (Onder Toezicht Stelling) of voogdijschap.

Toekomst


Na Rijnhove kunnen de jeugdigen doorstromen naar een voorziening in de wijk, een zelfstandige woonvorm met lichtere begeleiding of gaan zij naar huis. Op weg naar hun eigen plek in de samenleving is begeleiding noodzakelijk. Horizon Rijnhove heeft hiervoor verschillende vormen van Home Support. Home Support is een traject waarbij jeugdigen op het terrein van Rijnhove of daarbuiten met afnemende begeleiding zelfstandig leren wonen.

Samenwerking


Vergelijkbaar met Home Support werkt Rijnhove samen met de jeugd- en opvoedhulporganisatie Cardea, Trivium Lindenhof en Stek aan het project ‘Participatie kun je leren’. Dit project is erop gericht om jongeren vanuit de zware zorg te begeleiden naar meer zelfstandigheid en
zelfstandig wonen. Onder de noemer Trainingshuis, verblijven twaalf jongeren in een aantal aangepaste trainingshuizen op het Alphense Rijnhove. Het doel van dit project is dat de jeugdigen na een periode van maximaal negen maanden doorstromen naar woningen in de wijk waar de begeleiding overgaat naar een ambulante vorm.

Gezinsbegeleiding


Gezinsbegeleiding is gekoppeld aan residentiële behandeling en een geïntegreerd onderdeel in het perspectiefplan van een gezin. Het gaat hier om een traject wanneer sprake is van een meer specifieke en/of complexe hulpvraag. Er wordt gewerkt aan de onderliggende laag van de problematiek, zodat nieuwe inzichten en nieuw aangeleerd gedrag geïnternaliseerd wordt en terugval in oude patronen zo goed mogelijk wordt voorkomen.