Voor wie 

De gezinsbehandeling richt zich op gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar, waarbij ouders moeilijkheden ervaren in de opvoeding van hun kind(eren) met de daarbij horende opvoedvraagstukken. We werken met gezinnen die zijn ontwricht of dreigen ontwricht te raken. Veelal gaat dit gepaard met overbelasting van de ouders door problemen op diverse gebieden, die voor overmatige stress zorgen. Hierdoor komt de veiligheid van de kinderen in het geding en kan er sprake zijn van een stagnatie in de ontwikkeling, met een dreigende uithuisplaatsing tot gevolg. Of het kind is al uithuisgeplaatst en het gezin heeft hulp nodig om een blijvende uithuisplaatsing te voorkomen.

Gezinsbehandeling 3

Aanpak

Doel van de gezinsbehandeling is het waarborgen en vergroten van de veiligheid in gezinnen, zodat kinderen bij hun ouders kunnen blijven wonen of weer opnieuw thuis kunnen gaan wonen. Dit doen we door het versterken van opvoedvaardigheden en het verminderen van de overbelasting op andere leefgebieden van de ouders. Daarbij houden we ook oog voor de persoonlijke problematieken van ouders die hierbij een rol spelen.

De aanpak biedt de ouders de mogelijkheid om samen met hun kind(eren) in een eigen appartement op het terrein van Horizon tijdelijk los te komen van de hectiek en draaglast in hun dagelijks leven. Om zo in een nieuwe, groene en rustige omgeving de regie in de opvoeding te kunnen herpakken. Na een periode waarin tot rust komen centraal staat, gaan de ouders zich steeds meer focussen op het leren van een breed palet aan opvoedingsvaardigheden en werken aan eigen problematiek.

De gezinsbehandeling duurt 12 of 18 weken (plus twee dagen nazorg) waarbij het gezin in een woning van Horizon verblijft en in principe om het weekend terug naar huis gaat. De behandeling heeft een gefaseerde structuur waarin intensieve individuele begeleiding, gezins- en groepstraining, het opbouwen van een goede werkrelatie en het verminderen van de overbelasting een vaste plek hebben. De gezinsbehandeling bestaat uit twee hoofdcomponenten: gezinsbegeleiding in het dagelijks leven en verschillende interventies/activiteiten.

Zo ziet het traject eruit

 • Fase 1 en 2

  Kennismaking

  We heten het gezin welkom, creëren rust en richten ons op het opbouwen van een samenwerkingsrelatie. Dit om met elkaar ruimte te creëren om aan de doelen te kunnen gaan werken. Na deze 2 weken gaan we met de ouders bespreken welke doelen zij hebben en hoe ze deze willen bereiken. Wij geven hierin ook ons advies en stellen dan een plan op met de ouders. We zijn in deze eerste weken 4 tot 6 uur per dag aanwezig. Dit geeft ruimte om vooral veel zicht te krijgen op de problematieken die er spelen en de interactie- en gezinspatronen.

 • Fase 3 en 4

  Samen doen

  Wij gaan ouders dagelijks intensief coachen op het plan dat is uitgezet en op de doelen die ze willen behalen. We zijn dan gemiddeld 4, soms ook 6, uur per dag aanwezig om intensief te coachen. Dit bestaat zowel uit directe coaching in de praktijk als gesprekvoering. Met als voornaamste doel inzicht te krijgen in wat ouders anders kunnen doen om veranderingen tot stand te brengen, te generaliseren en positieve ervaringen te beleven. De welbekende succesmomentjes. Stap voor stap werken we aan de doelen van ouders, waarbij een stabiele basis weer vorm dient te krijgen.

 • Fase 5 en 6

  Voortgang

  Aan het eind van week 6 vindt er een tussenevaluatie plaats; hierin wordt de voortgang besproken, evenals de zorgen die er eventueel nog liggen. Er wordt dan een plan met doelen opgesteld voor de resterende weken. Hierbij zijn ouders, eventueel kinderen, en betrokken plaatser / hulpverlening aanwezig. In deze evaluatie geven we ook alvast een voorlopig advies over wat wij denken dat nodig is voor in de thuissituatie na de opname; denk hierbij aan de vervolghulp (ambulante ondersteuning) of nog eventuele inzet van therapieën.

  Indien mogelijk doen we vanaf dit moment als gezinsbegeleiders een stapje achteruit. We zijn dan gemiddeld nog 2 uur per dag aanwezig. Vervolgens wordt zichtbaar waar de knelpunten nog liggen voor de ouders, waarover we dan met elkaar in gesprek gaan; waar loop je tegenaan, wat vind je nog lastig? Maar ook vooral bespreken wat er goed gaat! Zodat we de ouders positief blijven bekrachtigen.

 • Fase 7

  Terugkeer naar huis

  De laatste fase is gericht op de terugkeer naar de thuissituatie. Wat is hiervoor nodig om dit goed te kunnen laten verlopen, wat moet er nog geregeld worden, welke situaties zijn in de thuissituatie aan de orde? Daar maken we dan een plan van aanpak voor. Aan het eind van de opname vindt er een eindevaluatie plaats met dezelfde betrokkenen als in de tussenevaluatie.

Aanmelden

Wil je als ouder jouw eigen gezin aanmelden? Of ben je jeugdbeschermer, gemeente of hulpverlener en wil je een gezin aanmelden? Mail dan naar: [email protected].

Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt de aanmelding in behandeling genomen en zal er op korte termijn worden bepaald of de aanmelding passend lijkt voor gezinsopname. Bij positief resultaat wordt er een uitnodiging verstuurd naar de ouders en betrokken aanmelder voor een intakegesprek. Van daaruit wordt beoordeeld of er inderdaad een traject gezinsbehandeling zal worden gestart met het gezin.