Rijnhove

Rijnhove is een instelling waar jongeren met complexe ontwikkelings-, leer-, en/of gedragsproblemen en hun gezin behandeling en begeleiding krijgen. De jongeren hebben extra begeleiding nodig die hun ouders of verzorgers niet kunnen geven. De gestructureerde en veilige omgeving van Rijnhove is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het doel van de plaatsing in een groep op Rijnhove is stabilisatie en behandeling van de jongeren en werken aan het perspectief (bij voorkeur een terugkeer naar huis).

Rijnhove biedt:

Open jeugdzorg

JeugdzorgPlus

  • Hand in Hand groepen
  • Hestia meidengroepen

Toelichting van ons aanbod

 

Zelfstandigheidstrajecten

Trainingshuis, Home Support en Next Step
Het Trainingshuis cluster bestaat uit het Trainingshuis, Home Support 2 en Home Support 1. De jongeren kunnen binnen dit cluster gefaseerd toewerken naar zelfstandigheid. De doelgroep is gemengd en vanaf 16+ tot circa 18 jaar. Contra-indicaties voor verblijf binnen het cluster Trainingshuis zijn (verslaving aan) middelengebruik, agressie en licht verstandelijke beperkingen. Het hebben van motivatie is essentieel bij een traject richting zelfstandigheid. De jongeren starten op het Trainingshuis, waar er 24/7 begeleiding is, gericht op het ontwikkelen en uitbreiden van vaardigheden en verantwoordelijkheden die bij zelfstandigheid horen. Er wordt aandacht besteed aan onder andere hygiëne, huishouden, koken, plannen en financiën. Elke jongere krijgt een persoonlijk begeleider die hierbij helpt in de vorm van gesprekken, doelen stellen en het geven van trainingen.

Een mogelijke volgende stap is Home Support 2, een woning op het terrein van Rijnhove. Op Home Support 2 is er geen slaapdienst aanwezig en krijgen jongeren gemiddeld vier dagdiensten begeleiding per week. Te allen tijde kunnen de jongeren voor vragen terecht bij het Trainingshuis.

Een volgende stap naar nog meer zelfstandigheid kan zijn dat de jongere gaat wonen op Home Support 1 – een naast-wonend mentorproject – in een woonwijk in Alphen aan den Rijn. Daar wordt de begeleiding geboden door een naast-wonend mentor.

Next Step is een 18+ woning op het terrein gefinancierd door een WMO-indicatie (scheiden van wonen en zorg). In samenwerking met Prodeba en de WMO-consulent van gemeente Leiden kunnen jongeren hier nog 1 à 2 jaar verblijven.

Hand in Hand
Hand in Hand is een JeugdzorgPlus-voorziening waar jongeren leren omgaan met meer vrijheden, verantwoordelijkheid en re-integratie in de maatschappij. Deze groepen van Horizon zijn gespecialiseerd in en toegerust op het werken met jongeren die afkomstig zijn uit een gesloten setting en die op diverse fronten (weer) moeten leren omgaan met de openheid. Jongeren leren bij Hand in Hand om zelf weer verantwoorde keuzes te maken en regie te nemen in hun leven. Dit met als doel dat ze weer kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

Voor wie?
Hand in Hand is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die weer moeten leren omgaan met openheid. Er is bij hen sprake van ernstige gedrags- en systeemproblematiek. Hiernaast is er regelmatig een vorm van internaliserende problematiek en bij de meerderheid van de jongeren een diagnose volgens de DSM-classificatie vastgesteld. In het verleden is ambulante en vrijwillige hulpverlening ontoereikend geweest, waardoor de jongere uiteindelijk gesloten is geplaatst. Jongeren hebben gedurende het gehele behandeltraject van Hand in Hand een machtiging gesloten jeugdzorg nodig.

Doelstelling traject
Het doel van de behandeling is om jongeren van externe naar interne sturing te begeleiden. Dit gebeurt stapsgewijs door het opbouwen van vrijheden. Jongeren leren binnen Hand in Hand om zelf verantwoorde keuzes te maken, na te denken over hun toekomst en weer regie te nemen over hun eigen leven.

Het zinvol invullen van hun vrije tijd, het versterken van het contact met (pleeg-/stief)ouders en het uitbreiden van hun sociale netwerk zijn belangrijke doelstellingen van de behandeling. Een diploma behalen en het toewerken naar een school buiten het terrein van Rijnhove wordt nagestreefd. Uitgangspunt in de behandeling is altijd het zoeken naar de kwaliteiten, krachten en mogelijkheden van de jongeren en hun netwerk.

Aanpak
De behandeling van Hand in Hand is gefaseerd. Jongeren breiden volgens een fasesysteem vrijheden uit, waarbij ze moeten laten zien de bijbehorende verantwoordelijkheden aan te kunnen. Beperkende en controlerende middelen worden niet of beperkt ingezet binnen Hand in Hand. Daarbij heeft het systeemgericht werken een belangrijke plek in de behandeling.

Ouders en jongeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De behandeling is op maat, er zijn geen standaardtrajecten. Jeugdigen en ouders zijn eigenaar van het traject en formuleren zelf hun toekomstdoelen. Om ze hierbij te ondersteunen worden jongeren op de groep getraind in hun praktische en sociale vaardigheden en zijn er gezinsgesprekken en themabijeenkomsten voor ouders en jongeren.

Toekomst
Na hun behandeling bij Hand in Hand kunnen de jongeren de geslotenheid achter zich laten. Ze gaan hierna thuis of bij familie wonen, naar een open vervolggroep of een zelfstandigheidstraject. Hiervoor probeert het behandelteam al vroegtijdig samen te werken met de vervolghulp.

Plaatsing

Plaatsing bij Rijnhove gebeurt altijd met een beschikking van een gecertificeerde instelling of wijkteam.

Er kan sprake zijn van:
• Een vrijwillige plaatsing
• Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
• Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris open jeugdzorg en JeugdzorgPlus: Mandy Stouten
Plaatsingsfunctionaris Gezin Totaal: Mirjam Lodder