Rijnhove

Rijnhove is een instelling waar jongeren met met complexe ontwikkelings-, leer-, en/of gedragsproblemen en hun gezin behandeling en begeleiding krijgen. De jongeren hebben extra begeleiding nodig die hun ouders of verzorgers niet kunnen geven. De gestructureerde en veilige omgeving van Rijnhove is een belangrijk onderdeel van de behandeling.  Het doel van de plaatsing in een groep op Rijnhove is stabilisatie en behandeling van de jongeren en werken aan het perspectief (bij voorkeur een terugkeer naar huis).

Rijnhove biedt:

 

 

Extra voorzieningen

Op locatie Rijnhove zijn er extra voorzieningen aanwezig in de vorm van:

Homesupport
Is een voorbereiding op zelfstandige kamer bewoning waarbij de jongeren meer zelfstandigheid ontwikkelen.

 

Next Step
Een 18- plusvoorziening waar jongeren wonen zonder begeleiding. Bijvragen kunnen ze beroep doen op de medewerkers van het Trainingshuis Het wordt een WMO voorziening.

 

Hand in Hand
Hand in Hand in een JeugdzorgPlus-voorziening waar jongeren leren omgaan met neer vrijheden, verantwoordelijkheid en re-integratie in de maatschappij. Deze groepen van Horizon zijn gespecialiseerd in en toegerust op het werken met jongeren die afkomstig zijn uit een gesloten setting en die op diverse fronten (weer) moeten leren omgaan met de openheid. Jongeren leren bij Hand in Hand om zelf weer verantwoorde keuzes te maken en regie te nemen in hun leven. Dit met als doel dat ze weer kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

Voor wie?
Hand in Hand is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die weer moeten leren omgaan met openheid. Er is bij hen sprake van ernstige gedrags- en systeemproblematiek. Hiernaast is er regelmatig een vorm van internaliserende problematiek en bij de meerderheid van de jongeren een diagnose volgens de DSM-classificatie vastgesteld. In het verleden is ambulante en vrijwillige hulpverlening ontoereikend geweest, waardoor de jongere uiteindelijk gesloten is geplaatst. Jongeren hebben gedurende het gehele behandeltraject van Hand in Hand een machtiging gesloten jeugdzorg nodig.

Doelstelling traject
Het doel van de behandeling is om jongeren van externe naar interne sturing te begeleiden. Dit gebeurt stapsgewijs door het opbouwen van vrijheden. Jongeren leren binnen Hand in Hand om zelf verantwoorde keuzes te maken, na te denken over hun toekomst en weer regie te nemen over hun eigen leven.

Het zinvol invullen van hun vrije tijd, het versterken van het contact met (pleeg- / stief-) ouders en het uitbreiden van hun sociaal netwerk zijn belangrijke doelstellingen van de behandeling. Een diploma behalen en het toewerken naar een school buiten het terrein van Rijnhove wordt nagestreefd. Uitgangspunt in de behandeling is altijd het zoeken naar de kwaliteiten, krachten en mogelijkheden van de jongeren en hun netwerk.

Aanpak
De behandeling van Hand in Hand is gefaseerd. Jongeren breiden volgens een fasesysteem vrijheden uit, waarbij zij moeten laten zien de bijbehorende verantwoordelijkheden aan te kunnen. Beperkende en controlerende middelen worden niet of beperkt ingezet binnen Hand in Hand. Daarbij heeft het systeemgericht werken een belangrijke plek in de behandeling.

Ouders en jongeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De behandeling is op maat, er zijn geen standaardtrajecten. Jeugdigen en ouders zijn eigenaar van het traject en formuleren zelf hun toekomstdoelen. Om ze hierbij te ondersteunen worden jongeren op de groep getraind in hun praktische en sociale vaardigheden, zijn er gezinsgesprekken en themabijeenkomsten voor ouders en jongeren.

Toekomst
Na hun behandeling bij Hand in Hand kunnen de jongeren de geslotenheid achter zich laten. Ze gaan hierna thuis of bij familie wonen, naar een open vervolggroep of een zelfstandigheidstraject. Hiervoor probeert het behandelteam al vroegtijdig samen te werken met de vervolghulp.

 

Crisisopvang

 

Trainingshuis

Plaatsing

Plaatsing bij Rijnhove gebeurt altijd met een beschikking van een gecertificeerde instelling of wijkteam.

Er kan sprake zijn van:
• Een vrijwillige plaatsing
• Een plaatsing met een Onder Toezichtstelling (OTS)
• Voogdijschap

Plaatsingsfunctionaris open jeugdzorg en JeugdzorgPlus: Mandy Stouten
Plaatsingsfunctionaris Gezin Totaal: Mirjam Lodder