Horizon geeft hiermee invulling aan de wens en afspraken met gemeenten en ketenpartners over afbouw van het aantal gesloten bedden in de Jeugdzorgregio Zuidwest.

In 2019 is binnen Horizon de lijn ingezet om residentiele behandeling met verblijf te verminderen en te transformeren naar andere, voornamelijk ambulante vormen van zorg. Dit sluit aan bij de iHUB visie: op weg naar veerkrachtige kinderen en gezinnen, waarbij de ouders de regie houden. Waar dat echt nodig is, kan iHUB ondersteunen: altijd tijdelijk en met als uitgangspunt zo veel mogelijk autonomie voor ouder en kind.

iHUB participeert in de stuurgroep Doorontwikkeling JeugdhulpPlus die een impuls wil geven aan de  afbouw in deze Jeugdzorgregio van in totaal 235 gesloten bedden naar 100 in 2024. Met het op termijn afbouwen van 50 JeugdzorgPlus bedden draagt Horizon actief bij aan deze ambitie.

Daarnaast ontwikkelen we samen met de omgeving, ouders, jeugdigen, gemeenten, en zorg- en onderwijspartners nieuwe vormen van zorg en onderwijs die aansluiten op de behoeften van jeugdigen en ouders.

De afbouw van JeugdzorgPlusbedden wordt de komende periode op locatie Midgaard ingezet, omdat op dit moment een beperkt aantal jeugdigen op locatie Midgaard verblijft. Horizon spant zich tot het uiterste in om jeugdigen die op Midgaard verblijven, de passende zorg en onderwijs te bieden die ze nodig hebben.

Horizon zal als eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de gesloten machtiging haar verantwoordelijkheden blijven nemen. Voor jeugdigen die worden aangemeld, wordt gekeken naar het uitstroomperspectief. Horizon zal bij instroom van jeugdigen de komende periode het alternatieve aanbod als aanvulling of ter vervanging van het JeugdzorgPlusbed in het traject van een jeugdige meenemen waar dit passend is.

Over deze doorontwikkeling zijn medewerkers, jeugdigen en ouders als eerste vooraf geïnformeerd. In alle hectiek is er hierdoor wellicht onterecht een beeld ontstaan dat Horizonlocatie Midgaard per 1 januari 2021 ophoudt te bestaan. Wel starten we vanaf nu met het ombouwen van JeugdzorgPlusbedden. Wanneer deze ombouwing van JeugdzorgPlusbedden een feit is en we alleen nog alternatieve vormen van zorg in combinatie met onderwijs gaan aanbieden, is nog niet bekend. Midgaard blijft tot die tijd open en bestaan als locatie.