Een stabiel thuis?

Sinds 2015 is het aantal jongeren in Nederland dat niet thuis kan wonen door problemen thuis en/of bij henzelf, toegenomen. Met in 2017 een piek van 35.670 jongeren (CBS, 2019). Iets minder dan de helft van deze jongeren (49%) verblijft in een residentiële vorm van hulp. Door de ernstige problematiek en langdurige hulpverleningsgeschiedenis worden jongeren in residentiële jeugdhulp geconfronteerd met diverse overplaatsingen. De maatschappelijke discussie rondom het gebrek aan een toekomstperspectief en ongewenste overplaatsingen van jongeren in residentiële hulp bereikte een hoogtepunt door de documentaire Alicia (november, 2017). In deze documentaire zien we een meisje dat verlangt naar een stabiele en warme thuissituatie.

Inmiddels zijn er meerdere initiatieven in Nederland gericht op het creëren van stabiliteit, een huiselijke leefomgeving, en een helder toekomstperspectief voor jongeren. Een van deze initiatieven is Gezin Totaal van Horizon. Omdat de nieuwe vormen van residentiële jeugdhulp redelijk recent gestart zijn, is het nog onduidelijk wat de ervaringen van jongeren, hun ouders en betrokken pedagogisch medewerkers zijn. En of deze vormen van hulp bijdragen aan het welzijn en een stabiel woon- en toekomstperspectief van jongeren. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de uitkomsten van deze nieuwe vormen van residentiële hulp en de factoren die bijdragen aan positieve uitkomsten.

In augustus 2019 is er een vierjarig promotieonderzoek gestart naar de uitkomsten van nieuwe vormen van residentiële jeugdhulp. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ymke Riemersma (Rijksuniversiteit Groningen), onder supervisie van prof. dr. mr. Margrite Kalverboer (Kinderombudsvrouw en Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Annemiek Harder (Erasmus Universiteit Rotterdam, Horizon (iHUB)), dr. Elianne Zijlstra (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Wendy Post (Rijksuniversiteit Groningen).

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in  de uitkomsten, ervaringen en ondersteunende factoren van de nieuwe vormen van residentiële hulp en de reguliere vorm van residentiële hulp. Er zal een mix van kwalitatieve (interviews) en kwantitatieve onderzoeksmethoden (vragenlijsten) gebruikt worden om deze uitkomsten inzichtelijk te maken. Jongeren worden gedurende 1,5 jaar gevolgd.

Het onderzoek start op korte termijn bij Horizon.

Wil je meer weten over het onderzoek?

Neem dan contact op met Ymke Riemersma (promovendus)

Email: [email protected]

Telefoonnummer: 0687294391