Horizon is één van de grote JeugdzorgPlus spelers binnen Jeugdzorg Nederland en zet zich zeer actief in om veranderingen en verbeteringen te realiseren. We hebben een innovatief aanbod met alternatieven voor gesloten jeugdhulp, zodat we kunnen ‘behandelen zonder tralies’. Denk daarbij aan het innovatief kleinschalig aanbod van Antonius, de modernisering van Harreveld en de mogelijkheid tot gezinsbehandeling en -opname. Maar vooral ook de doorontwikkeling van JeugdzorgPlus in onze vestiging Midgaard in Zuid-Holland waar de bedden omgebouwd worden naar vormen van ambulante zorg. Specialistische ambulante jeugdhulp is een zeer belangrijk onderdeel bij deze verandering, zoals School2Care en de inzet van de ggz expertise van onze iHUB partner De Opvoedpoli.

Jeugdzorg en JeugdzorgPlus is een onderwerp dat velen terecht raakt. Dat iHUB één van de grootste aanbieders hiervan is, brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Dat vraagt van ons om nog beter inzichtelijk te maken wat wij doen om deze brede maatschappelijke uitdaging aan te gaan. Nog meer dan nu gaan we in gesprek met de samenleving hoe te handelen wanneer jongeren tijdens hun JeugdzorgPlus traject weer onderdeel gaan uitmaken van die samenleving. De feedback die wij ontvangen vanuit de samenleving nemen we ter harte en serieus. We waarderen de aandacht; deze leidt tot verbetering van de kwaliteit van onze interventies en de veiligheid, maar ook van bedrijfsvoering en systemen.

Veiligheid is een groot goed. Dat bereiken we veelal niet door muren en tralies, maar door met elkaar in verbinding te zijn en ruimte te geven aan jongeren om van fouten te leren wanneer ze de confrontatie met de samenleving weer aangaan. Dat bereiken we ook door jongeren en ouders mee te laten beslissen over een aanpak die voor hen allemaal werkt en waarbij het gezin naar elkaar toegroeit met hulp van het netwerk in de leefomgeving. We begrijpen als geen ander dat dit soms ook spannend kan zijn: voor jongeren, ouders en de omgeving.

Onze behandelingen in de Jeugdzorg Plus leren jongeren met ernstige gedragsproblematiek dat zij zichzelf weer kunnen waarderen om wie ze zijn. Daarom zijn wij erop gericht dat de jongeren en hun gezinnen kunnen meebeslissen en ontwikkelen, middenin de samenleving.

Als iHUB werken wij met het rijk, de gemeenten, de brancheorganisaties en de jeugdzorginstellingen in Nederland hard aan het realiseren van een ontwikkelingsgericht klimaat in de JeugdzorgPlus instellingen en daarmee aan de modernisering van de jeugdzorg. In dit uitdagende, spannende maar ook kwetsbare traject trekken we samen op met StroomOP en het ministerie van VWS.

Hoe ingewikkeld ook, we zijn er trots op dat onze medewerkers, samen met ouders en jongeren en in samenwerking met het onderwijs aantoonbare veranderingen realiseren. Dat zij het voortouw durven nemen in de doorontwikkeling van JeugdzorgPlus, de zoektocht naar alternatieven voor gesloten opname en dat jongeren er in veel gevallen ook in slagen om weer voldoende regie over hun leven te krijgen. We blijven voortdurend op zoek op welke wijze we dit anders en nog beter zouden kunnen doen.

 

Hans du Prie en Jasper ten Dam

Raad van Bestuur iHUB