De instellingen die momenteel bij deze Klachtencommissie zijn aangesloten zijn:

• Stichting Enver (per 1 januari 2018; fusie FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof)
• Horizon
• Cardea
• Stichting Jeugdformaat
• Stichting CJG Capelle aan den IJssel
• Coöperatie Jeugd en Gezinsteams Holland-Rijnland
• Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
• Stichting Go! Voor Jeugd
• De Buitenwereld

Werkwijze Klachtencommissie

De Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland werkt op basis van een klachtenreglement, waarin de procedure voor het indienen van een klacht is opgenomen. De hoorzittingen vinden plaats op maandag op het kantoor van Enver aan de Lichtenauerlaan 222 te Rotterdam. Vanuit de klachtencommissie zijn bij elke hoorzitting de (vice)voorzitter en twee andere leden aanwezig. De klachtencommissie wordt bij de hoorzitting ondersteund door de secretaris.

Elk lid wordt volgens een periodiek vast te stellen rooster ingedeeld om deel te nemen aan een hoorzitting op basis van beschikbaarheid. Het aantal zittingen waarvoor een lid wordt ingeroosterd is gemiddeld twee keer per maand. Het tijdbeslag voor een lid is gemiddeld vijf uur per dossier (voorbereiding hoorzitting, commentaar op het concept-verslag van de hoorzitting en commentaar op de concept-uitspraak). Het tijdsbeslag voor de voorzitter die de hoorzitting leidt is gemiddeld tien uur per dossier.

De honorering voor een gewoon lid bedraagt op dit moment € 279,00 per dossier. De voorzitter ontvangt € 559,00 per dossier. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen is € 165,00. Reiskosten (openbaar vervoer, c.q. per auto á € 0,31 per km) en parkeerkosten worden vergoed.

Vacature

De klachtencommissie bestaat op dit moment uit een vicevoorzitter en vier gewone leden. Er is een vacature voor een Voorzitter van de Klachtencommissie, tevens lid.

Profielschets

Het lid van de klachtencommissie is in staat in collegiaal verband met de andere leden en de secretaris te functioneren, is onafhankelijk, integer en kritisch en heeft geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen (verricht geen functies of gehonoreerde werkzaamheden bij of ten behoeve van de aangesloten instellingen). Het lid van de commissie beschikt over een rijk beeld van het publieke domein en heeft affiniteit met de jeugdzorg. Het lid is in staat om klachten die bij de commissie worden ingediend op waarde te schatten en vanuit verschillende perspectieven te bezien. De Klachtencommissie bestaat op dit moment uit drie juristen, een sociaal wetenschapper en een gedragswetenschapper. Voor het nieuw te benoemen lid, tevens voorzitter, zijn wij op zoek naar iemand met ervaring in de jeugdzorg.

Het lid van de klachtencommissie beschikt over de volgende competenties:

• Luisteren: belangrijke informatie tijdens hoorzittingen oppakken, in staat zijn door te vragen en in te gaan op reacties van klager en beklaagde;
• Oordelen: op basis van beschikbare informatie realistische conclusies trekken, waarbij goed onderscheid gemaakt wordt tussen feiten, veronderstellingen, meningen en gevoelens;
• Analyseren: herkennen van belangrijke informatie en verbanden leggen tussen gegevens en situaties. Opsporen van mogelijke oorzaken en hoofd en bijzaken kunnen scheiden;
• Integriteit: handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen binnen de context van het werk. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen, en eerlijk, respectvol en vertrouwelijk omgaan met informatie en de persoonlijke waarde van anderen.
Het nieuw te benoemen lid wordt tevens voorzitter van de klachtencommissie. Dit stelt nadere eisen aan het nieuw te benoemen lid in aanvullend op bovenstaande.
De voorzitter van de commissie heeft als belangrijkste taak leiding te geven aan het proces van afwikkelen van ingediende klachten. Meer specifiek betreft dat:
• het onderhouden van contact met de secretaris van de Klachtencommissie over de ontvankelijkheid van klachten en de afhandeling daarvan;
• in staat zijn om een hoorzitting op gezaghebbende wijze te leiden, met gevoel voor hoofd- en bijzaken, het hanteren van emoties en het bewaken van evenwicht tussen klager en beklaagde;
• het opstellen van de uitspraken n.a.v. een gehouden hoorzitting;
De voorzitter dient te beschikken over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Tevens moet hij/zij een goed inlevingsvermogen hebben, flexibel en besluitvaardig zijn en in staat zijn om rationele, realistische en gemotiveerde beslissingen te nemen. In voorkomend geval moet de voorzitter de Klachtencommissie naar buiten toe kunnen vertegenwoordigen.

Procedure werving voorzitter, tevens lid

De procedure voor het werven en vervolgens benoemen van voorzitter, tevens nieuw lid is als volgt:
• zittende leden van de Klachtencommissie en bestuurders van de deelnemende instellingen kunnen iemand voordragen als potentieel nieuw lid, tevens voorzitter;
• tevens worden de vacature en de profielschets gepubliceerd op de website van de deelnemende instellingen en via sociale media (o.a. LinkedIn), zodat ook geschikte kandidaten buiten het netwerk van de Klachtencommissie en de instellingen kunnen reageren;
• uit de reacties op de vacature en voorgedragen kandidaten worden kandidaten gekozen, die een kennismakingsgesprek voeren met een delegatie van de huidige Klachtencommissie;
• de Klachtencommissie bepaalt aan de hand van het opgestelde profiel en de vereiste competenties welke kandidaat zij geschikt acht;
• een door de commissie geschikt bevonden kandidaat wordt voorgedragen aan de aangesloten instellingen voor nadere kennismaking,
• na akkoordbevinding door de instellingen, vindt benoeming plaats door de instellingen.

Reactietermijn

Aan kandidaten wordt verzocht uiterlijk 15 november 2020 hun sollicitatie te sturen naar
secretariaat@klachtencommissiejeugdhulpzh.nl

Meer informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw H. Barte, secretaris van de Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland: 06-28223189.