Home

Park College Dordrecht

Het Park College is er voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met complexe leer- en/of gedragsproblemen. Zij hebben op een (speciale) basisschool gezeten of kunnen niet langer op het voortgezet onderwijs (meestal een vmbo) blijven. De lesstof die wij aanbieden op ons voortgezet speciaal onderwijs is gericht op het vakkenpakket van het vmbo met uitstroomrichting Horeca, Bakkerij en Recreatie, V-ROC, MBO niveau 2, niveau 3 of de Entree opleiding, of op terugkeer naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De focus ligt op diplomagericht onderwijs en vakgericht onderwijs.

Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod richt zich op het niveau VMBO BB / KB. Door differentiatie in het leren worden de verschillende uitstroomprofielen gerealiseerd en haalt het Park College Dordrecht het maximale uit alle leerlingen. Het onderwijsaanbod op het Park College Dordrecht richt zich op uitstroombestemming MBO 1 t/m 3. De school streeft ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere voortgezet onderwijs en aan te laten sluiten aan het vervolgonderwijs. Daarnaast besteedt de school veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de jongere. Bovendien is in de wet vastgelegd dat scholen actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van participatie, deelname aan de maatschappij en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Binnen de school wordt hier in de verschillende leergebieden aandacht aan besteed. De leerling volgt vanaf de start op de locatie de leerweg die aansluit bij zijn of haar didactisch niveau. Op het Park College Dordrecht is dit Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) Basisberoeps (BB) en Kaderberoeps (KB) en Voorbereidend ROC (VROC). De inhoud wordt aangepast aan de mogelijkheden van de (individuele) leerling.

Sectorkeuze VMBO
Aan het einde van het tweede jaar maken de VMBO leerlingen een keuze voor een sector met een daarbij behorend vakkenpakket. Het aanbod van de vakken kan wisselen. Dit wordt met ouders en leerling ruim op tijd besproken.

Uitstroomprofiel
Leerlingen volgen vanaf het eerste tot en met het vierde jaar de basis beroepsgerichte leerweg (vmbo-bb) of de kader beroepsgerichte leerweg (vmbo-kb). Vanaf leerjaar drie start het uitstroomprofiel Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). In dit profiel maken leerlingen kennis met de gastvrijheidsindustrie en leren ze onder andere koken voor gasten, maaltijden serveren, brood en taarten bakken. Daarnaast krijgen leerlingen les in het organiseren van recreatieve activiteiten. De volgende AVO vakken komen aan bod: Nederlands – Engels – rekenen – economie – wiskunde –maatschappijleer – gymnastiek – culturele kunstvaardigheden.

V-ROC
Het V-ROC is bedoeld om leerlingen voor te bereiden op de Entree opleiding. Doelen worden duidelijk gesteld middels een checklist. Belangrijke kenmerken voor V-ROC kandidaten: in september moet een leerling minimaal 15 jaar zijn en op vmbo niveau functioneren. Een leerling moet voldoende kunnen plannen om aan een portfolio te werken, leerling moet stage kunnen lopen bij een erkend stagebedrijf, leerlingen halen minimaal niveau 1F op de gebieden Nederlands, rekenen en Engels. Het vakkenpakket: Nederlands – rekenen – Engels – burgerschapskunde – economie – gymnastiek. De leerlingen werken drie dagen aan hun onderwijsprogramma en lopen twee dagen stage.

Visie en doelen

Het Park College Dordrecht ziet het als haar opdracht om deze in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en jongeren dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden, dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouders worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke locatie heeft een eigen ondersteuningsprofiel, hierin staat omschreven welke (extra) ondersteuning de school biedt. Het SOP is te lezen op de website van de school en op Vensters. Voor de plaatsing in een (v)so-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. Hiermee kunnen ouders/verzorgers hun kind aanmelden bij een (v)so school.