Verantwoordelijke Horizon heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden bepaald welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Horizon is ervoor verantwoordelijk dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze gebeurt.

Horizon verwerkt uw persoonsgegevens om goede jeugdhulp te verlenen en goed onderwijs te geven. Deze gegevens worden ook gebruikt om verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld financiers of bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Meestal krijgen wij deze persoonsgegevens die wij nodig hebben rechtstreeks van u. Daarnaast kunnen wij gegevens ontvangen van onderwijsinstellingen, andere zorgverleners, hulpverlenende instellingen en gemeenten.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • NAW- en andere contactgegevens
  • BSN-nummer
  • gegevens over het onderwijs en de voortgang daarvan
  • gegevens over gezondheid en de voortgang van de verleende hulp
  • culturele achtergrond (onderwijs)

Bewaren

Aanmeldingen die niet tot het starten van hulp of onderwijs hebben geleid, worden na vier weken verwijderd. Voor aanmeldingen voor pleegouder die worden afgewezen geldt een bewaartermijn van drie jaar. Dossiers worden bewaard conform de wettelijke vastgestelde bewaartermijnen. Jeugdhulpdossiers worden in beginsel 20 jaar bewaard. Voor onderwijsdossiers gelden verschillende en kortere bewaartermijnen.

Proportioneel en subsidiair

Alleen die gegevens worden verwerkt die relevant zijn voor de hulp of het onderwijs. Uw persoonsgegevens worden door Horizon slechts gedeeld als u daarvoor toestemming heeft verleend. Of als dit noodzakelijk is voor nakoming van een wettelijke verplichting, zoals in het kader van de Jeugdwet, WGBO of onderwijswetgeving.

Geheimhouding

De medewerkers van Horizon hebben een beroepsgeheim op grond van de wet, de beroepscode en/of de interne gedragscode en moeten vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Een uitzondering geldt voor hulpverleners onderling, voor zover deze bij dezelfde hulp aan dezelfde cliënt zijn betrokken. Voor het verstrekken van gegevens aan andere professionals met het oog op een andere hulpvraag wordt uitdrukkelijk om toestemming gevraagd. U kunt uw toestemming intrekken door dit aan te geven bij een medewerker. Heeft u uw toestemming ingetrokken dan verandert dit niets aan de tussenliggende periode.

Daarnaast kan mogelijke kindermishandeling, een kinderbeschermingsmaatregel of een andere wettelijke plicht of een conflict van plichten ertoe leiden dat het verstrekken van persoonsgegevens zonder toestemming is toegestaan.

Rechten

U heeft het recht kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd. Ook heeft u het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen, vernietigen of aan te vullen, eventueel door toevoeging van uw afzonderlijke verklaring. Dit kan beperkt worden in het belang van een jeugdige of vanwege de privacy van anderen. U kunt hiervoor bij de behandellocatie of school een schriftelijk verzoek indien. Binnen vier weken wordt gereageerd op dit verzoek.

Een jeugdige jonger dan 12 jaar wordt vertegenwoordigd door zijn ouder(s) met gezag of de voogd. Dit geldt ook voor een minderjarige cliënt die niet in staat is tot redelijke waardering van zijn of haar belangen.

Voor jeugdhulp aan een jeugdige tussen 12 en16 jaar is zowel toestemming van de ouder(s) met gezag of voogd als van de jeugdige zelf nodig. Het uitgangspunt is dat de wens van het kind wordt gevolgd, voor zover dit verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.

Een jeugdige van 16 jaar of ouder beslist zelf over de eigen persoonsgegevens.

Een ouder zonder gezag heeft beperkte rechten. Deze ouder heeft alleen – desgevraagd – recht om globale informatie over de ontwikkeling van het kind te ontvangen, voor zover dit verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener

Beveiliging

Horizon draagt zorg voor de nodige technische en organisatorische maatregelen om passende beveiliging te garanderen tegen verlies of onrechtmatig gebruik bij de verwerking van gegevens

Vragen

Voor vragen over dit reglement kunt u zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming van Horizon via [email protected].

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op: 1 november 2023