Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Horizon verwerkt persoonsgegevens met als doel het uitvoeren van de onderwijs- en/of behandelovereenkomsent en/of het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.
Zo hebben wij bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig voor de aanmelding van uw kind bij een van onze locaties of om de behandeling en/of studievoortgang bij te houden. Wij hebben de wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens uit te wisselen met andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en gecertificeerde instellingen.

Soms wordt uw specifieke toestemming gevraagd. Bijvoorbeeld voor het verzenden van het schooldossier, het opvragen van gegevens bij een vorige zorginstelling of het plaatsen van een foto van uw kind in de (school)nieuwsbrief. U kunt eenmaal gegeven toestemming altijd weer intrekken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Horizon vraagt en bewaart alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling en/of onderwijs. U kunt hierbij denken aan contactgegevens, schoolhistorie en problematiek van uw kind.
De meeste persoonsgegevens hebben wij rechtstreeks van u als ouders of van verwijzers gekregen.
Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij een van onze locaties.Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kunt u binnenkort terugvinden bij Categorieën van persoonsgegevens onderwijs en zorg.

Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens?

Horizon heeft technische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen en in protocollen beschreven hoe medewerkers moeten handelen. Onze medewerkers weten hoe zij persoonsgegevens moeten beschermen en dit is zichtbaar in hun handelen.

Bij het vragen en bewaren van de persoonsgegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Er worden niet meer gegevens verwerkt, dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als jeugdhulp- en onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de persoonsgegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan software om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Met deze commerciële derde partijen sluiten wij overeenkomsten af. Daarin is o.a. vastgelegd welke persoonsgegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden dan eerder genoemd. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers die dat voor de uitvoering van hun werk nodig hebben kunnen bij de persoonsgegevens.

Daarnaast bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor de bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.

Horizon geeft geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Welke rechten hebben een jeugdigen en ouders?

Ouders en jeugdigen hebben een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.

Zorg:
• Bij een jeugdige jonger dan 12 jaar, worden de rechten uitgeoefend door de ouders met gezag of zijn/haar voogd.
• Bij een jeugdige ouder dan 12, maar nog geen 16 jaar, is tevens toestemming van de ouder met gezag of de voogd van de jeugdige vereist.
• Een jeugdige mag vanaf 16 jaar zelf toestemming geven. Tenzij de jeugdige niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake[1].

Onderwijs:
• Bij een jeugdige jonger dan 16 jaar, worden de rechten uitgeoefend door de ouders met gezag of zijn/haar voogd.
• Een jeugdige mag vanaf 16 jaar zelf toestemming geven. Tenzij de jeugdige niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

U kunt bij de schoolleider of afdelingscoördinator een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van uw kind verwerken in te zien. Ook kunt u een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Horizon. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie.
Horizon zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (informatiebeveiliging@ihub.nu).
Wordt uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

[1] Dit is ter beoordeling van de gedragswetenschapper. De wils(on)bekwaamheid van een jeugdige kan worden vastgesteld door “waarneming van de totale geestelijke toestand” van de jeugdige. Of een jeugdige in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is afhankelijk van zijn cognitieve ontwikkelingsniveau, zijn persoonlijkheidsontwikkeling en zijn psychische functioneren. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat het niet gaat om een algehele wils(on)bekwaamheid, maar dat er een duidelijke relatie met het specifieke onderwerp moet zijn: kan deze jeugdige de gevolgen van het verkrijgen van deze informatie hanteren?

Beeld- en geluidsopnamen maken?

Wil u een gesprek met onze medewerkers opnemen? Hou u zich dan aan deze spelregels!