Team Thuiszitters #010

Het onderwijs en de zorg van Horizon is afgestemd op leerlingen met complexe gedragsproblemen of gedragsstoornissen en hun ouders. Geen kind of jongere zou thuis mogen zitten zonder onderwijs. Toch zitten er nog te veel kinderen thuis zonder enige vorm van onderwijs en zonder kans om zich te ontplooien. Dit geldt voor alle onderwijsvormen, inclusief het speciaal onderwijs.

Voor wie

Het TeamThuiszitters #010, biedt Ambulante zorg aan jeugdigen uit Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs die thuis zitten en (nog) niet in een Behandel en Onderwijs klas geplaatst zijn of wachten op een plaatsing op het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. In overleg met het Samenwerkingsverband KOERS VO bundelt Horizon onderwijs/ambulante zorg en Mentaal Beter Jong/Groos, de krachten om voor leerlingen die geen volwaardig onderwijsaanbod hebben, een passende oplossing te vinden.

Het Team is er voor thuiszitters (4-18 jaar) die kampen met complexe problemen. Het gaat dan zowel om GGZ-problematiek bij de jongere zelf, om ‘systeemproblemen’, bijvoorbeeld problemen binnen het gezin of op school, als om leerproblemen en onderwijsachterstanden. Voor (langdurig) zieke leerlingen en leerlingen met een verstandelijk beperking is ander aanbod in de regio.

Waarom

Er wordt gewerkt vanuit de visie: ‘Elke jeugdige wil leren’. Door aan te sluiten bij wat de jeugdige en het gezin nodig heeft brengen we de jeugdigen weer tot leren en ontwikkeling. De kans op school uitval in de toekomst wordt verkleind omdat de oorzaak van het uitvallen aandacht krijgt en behandelt wordt.  De aanpak richt zich op succeservaringen opdoen in het leren en in het contact met anderen.

Werkwijze

Als een jongere langdurig thuiszit, zijn er meestal al aardig wat partijen bij betrokken. Leerplicht, jeugdzorg, jeugdbescherming, school, psychologen, om er eens een paar te noemen. Het Team werkt met alle betrokken partijen samenwerken, om tot een succes te komen. Het Team bundelt kennis van onderwijs, jeugdhulp en GGZ, werkt buiten de gebaande paden en doet wat nodig is om deze leerling weer aan te laten haken bij het onderwijs en het onderwijs weer aan te laten haken bij de leerling. Het Team maakt samen met het gezin/de jeugdige een programma op maat.

  • Er is voor elke leerling een programma op maat. Hierin is een combinatie van coaching, diagnostiek en behandeling, gericht op kind, gezin en school mogelijk. Het team werkt daarin samen met al betrokken behandelaars. Expliciet werkt het team samen met Mentaal Beter/GROOS (GGZ jeugdhulp).
  • Er wordt gebruik gemaakt van een activerende aanpak vanuit de methode; ervarend leren. Dit gebeurt op maat, bijvoorbeeld;  in eigen omgeving en/of een aantal dagen op locatie, individueel of in een kleine groep.
  • Waar nodig is er tijdelijk individueel onderwijs, hierbij wordt samengewerkt met de school van herkomst, toekomst of in samenwerking met Horizon onderwijs.
  • Aanpak tot in de klas vraagt om samenwerking met leerling en ouders, de scholen, wijkteams en leerplicht. Hierin neemt het team initiatief en maakt ieders rol in het geheel bespreekbaar.
  • De trajecten hebben een aanspreekpunt (regisseur/jeugdcoach/arrangeur) deze regisseert samen met u het traject en betrekt de nodige expertise.

Door wie

TeamThuiszitters valt onder Horizon- ATeam en maakt gebruik van aanwezige  kennis en expertise binnen het ATeam.  In nauwe samenwerking met Horizon Onderwijs bouwen we Onderwijs Zorg Arrangementen voor leerlingen die meer nodig hebben dan het specialistische onderwijs op de locatie. In het TeamThuiszitters komt de onderwijs expertise van onze VSO locaties.

Samen met Mentaal Beter/Groos voegen we GGZ-jeugdhulp in de trajecten, waar diagnostiek of specifieke behandeling hierom vraagt.

Perspectief

Dankzij TeamThuiszitters  krijgen leerlingen het plezier in leren weer terug. Drempels om te leren zijn verkleind. Leerlingen, ouders/opvoeders en de school kunnen zich weer richten op de ontwikkeling, talenten en ambities van de leerlingen. Er is weer ruimte voor de toekomst.

Aanmelden

Voor dit programma kunt u zich laten verwijzen door het wijkteam, jeugdbescherming, uw huisarts of jeugdarts (of de rechter). In overleg met u wordt bekeken of het programma een passende oplossing is.  Voor vragen of overleg kunt u mailen naar:  ozo.onderwijs@Horizon.eu of naar  team.thuiszitters@horizon.eu

Team Thuiszitters Rotterdam

Team Thuiszitters Rotterdam