ZIKOS is een onderdeel/opschaling van de JeugdzorgPlus  waarbij de behandelintensiteit wordt verhoogd. De behandeling richt zich op jongeren van 12-18 jaar met complexe en meervoudige gedragsproblemen in combinatie met een acute psychiatrische crisis. Vaak gaat deze crisis gepaard met een hoog risico op forse decompensatie, agressie, suïcidaliteit of forse automutilatie waarbij het accent ligt op jongeren met ernstige emotieregulatie stoornissen.

Doel

Het doel van de behandeling is samen met de jongere en ouders:

 • Stabiliseren van psychiatrische symptomen door observatie en individuele behandeling
 • Weer perspectief op behandelbaarheid, symptoom verbetering en veiligheid door een rustige en veilige omgeving
 • Vergroten van autonomie, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en weer regie over eigen leven door normaliseren; duidelijkheid, structuur en langzaam prikkels toevoegen
 • Jongere, ouders en eventueel collega zorg-professionals voorzien van handvatten om vroegtijdig te kunnen anticiperen om een nieuwe crisis te voorkomen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens de behandeling binnen ZIKOS wordt de jongere intensief en individueel behandeld in een extra beschermde omgeving. Dit gebeurt door een team van pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen, een systeemspecialist, een psychiater, een gedragswetenschapper en docenten. Zij zijn gespecialiseerd in de interactie (het observeren) tussen psychiatrische ziektebeelden en zeer ernstige gedragsproblemen.

Binnen 2 weken is er contact met de psychiater/regiebehandelaar van de plaatsende instantie om een psychiatrisch toestand beeld te vormen. Aan de hand hiervan wordt een advies gegeven over de eventuele risico’s op zelfbeschadigend of suïcidaal gedrag. Ook wordt er, indien nodig, beleid opgesteld ten aanzien van somatische, medische en psychiatrische zorg.

Risicotaxatie

Onze gespecialiseerde hulpverleners richten zich uitsluitend op stabilisatie en observatie. Ook een risicotaxatie is een belangrijk onderdeel binnen ZIKOS.

Signaleringsplan

Aan de hand van door jongere, ouders en begeleiding opgesteld  signaleringsplan worden gedrag, emoties en spanningen gesignaleerd en besproken. Hoe voel je je? Wanneer lopen de spanningen op? Wat kun je zelf doen om dit in goede banen te leiden?

Structuurdiagnose bij suïcidedreiging

Bij suïcidedreiging wordt er een structuurdiagnose opgesteld voor de onderliggende gedragsmechanismen, om de gedragsrisico’s in de toekomst te verkleinen.

Hoe ziet het proces eruit?

 • Stap 1

  Aanmelding

  Jongeren die in een acute psychiatrische crisis verkeren, worden aangemeld via een gecertificeerde instelling (GI) of wijkteam.

 • Stap 2

  Beoordeling

  De aanmelding wordt beoordeeld in samenspraak met de gedragswetenschapper en de GI of het wijkteam. Voordat de jongere definitief wordt opgenomen vindt er een kennismakingsgesprek en rondleiding plaats met de ouders.

 • Stap 3

  Ouderbetrokkenheid

  De betrokkenheid van ouders bij de behandeling is essentieel. Daarom vindt vlak voor de plaatsing een kennismakingsgesprek plaats. Ook krijgen de ouders een rondleiding op de locatie, zodat zij weten waar en hoe hun kind behandeld wordt.

 • Stap 4

  Stabilisatie

  Prioriteit is om de crisissituatie waarin de jongere zich bevindt, zo snel mogelijk om te buigen naar stabiliteit, rust en veiligheid. Dit doen we op individuele basis, in een prikkelarme omgeving en samen met een team van pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen, gedragswetenschappers, een psychiater en systeemspecialist.

 • Stap 5

  Normalisatie

  Geleidelijk wordt de situatie waarin de jongere functioneert genormaliseerd door het contact met andere jongeren, bezoekers en de mentor te intensiveren. De jongere werkt op deze manier aan zijn zelfvertrouwen en krijgt langzaam weer regie over zichzelf.

 • Stap 6

  Toekomst

  Jongeren en hun omgeving krijgen handreikingen om een nieuwe crisis te voorkomen. Zo leert de jongere om opkomende spanning op tijd te signaleren en hoe hij daar accuraat mee om kan gaan. Op deze manier krijgt hij weer grip op zijn leven en kan hij terug naar de plaats waar hij vandaan kwam.

Aanmelden

Mail naar [email protected].

Bij deze locaties kun je terecht voor ZIKOS

't Anker

Kerkstraat 51

7135 JJ

Harreveld