ZIKOS is een onderdeel/opschaling van de JeugdzorgPlus  waarbij de behandelintensiteit wordt verhoogd. De behandeling richt zich op jongeren van 12-18 jaar met complexe en meervoudige gedragsproblemen in combinatie met een acute psychiatrische crisis. Vaak gaat deze crisis gepaard met een hoog risico op forse decompensatie, agressie, suïcidaliteit of forse automutilatie waarbij het accent ligt op jongeren met ernstige emotieregulatie stoornissen.

Doel

Het doel van de behandeling is samen met de jongere en ouders:

  • Stabiliseren van psychiatrische symptomen door observatie en individuele behandeling
  • Weer perspectief op behandelbaarheid, symptoom verbetering en veiligheid door een rustige en veilige omgeving
  • Vergroten van autonomie, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en weer regie over eigen leven door normaliseren; duidelijkheid, structuur en langzaam prikkels toevoegen
  • Jongere, ouders en eventueel collega zorg-professionals voorzien van handvatten om vroegtijdig te kunnen anticiperen om een nieuwe crisis te voorkomen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens de behandeling binnen ZIKOS wordt de jongere intensief en individueel behandeld in een extra beschermde omgeving. Dit gebeurt door een team van pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen, een systeemspecialist, een psychiater, een gedragswetenschapper en docenten. Zij zijn gespecialiseerd in de interactie (het observeren) tussen psychiatrische ziektebeelden en zeer ernstige gedragsproblemen.

Binnen 2 weken is er contact met de psychiater/regiebehandelaar van de plaatsende instantie om een psychiatrisch toestand beeld te vormen. Aan de hand hiervan wordt een advies gegeven over de eventuele risico’s op zelfbeschadigend of suïcidaal gedrag. Ook wordt er, indien nodig, beleid opgesteld ten aanzien van somatische, medische en psychiatrische zorg.

Risicotaxatie

Onze gespecialiseerde hulpverleners richten zich uitsluitend op stabilisatie en observatie. Ook een risicotaxatie is een belangrijk onderdeel binnen ZIKOS.

Signaleringsplan

Aan de hand van door jongere, ouders en begeleiding opgesteld  signaleringsplan worden gedrag, emoties en spanningen gesignaleerd en besproken. Hoe voel je je? Wanneer lopen de spanningen op? Wat kun je zelf doen om dit in goede banen te leiden?

Structuurdiagnose bij suïcidedreiging

Bij suïcidedreiging wordt er een structuurdiagnose opgesteld voor de onderliggende gedragsmechanismen, om de gedragsrisico’s in de toekomst te verkleinen.

Aanmelden

Op dit moment nemen we geen nieuwe aanmeldingen voor ZIKOS in behandeling. Voor de jongeren die op dit moment op ZIKOS verblijven, hebben wij individuele, gerichte aandacht. Voor eventuele nieuwe aanmeldingen voor ZIKOS kunt u contact opnemen met Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ).

Lees dit nieuwsbericht voor meer informatie.