Rutger Brouwer, regiodirecteur iHUB in Noord-Holland Noord waarvan Horizon onderdeel is, toont zich tevreden met het inspectierapport. “We zijn trots te constateren dat de medewerkers van Antonius bij jongeren met uiterst complexe problematiek verantwoorde zorg aanbieden en dat dit herkend wordt door de inspectie. Het sterkt ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn met de doorontwikkeling van JeugdzorgPlus waarbij we gericht investeren in de ontwikkeling van alternatieve vormen van jeugdhulp die beter aansluiten bij de behoeften van de kinderen en jongeren. Deze jongeren hebben te maken met een levensloop die zich in alle gevallen laat kenmerken door dynamiek, onrust, moeilijke en complexe situaties en veel ‘pijn’ bij alle betrokken, zowel bij de jongere als zijn of haar thuisomgeving als de school- of arbeidsomgeving. Gezien de complexiteit van de situaties kan alleen een route van ‘gezamenlijk zoeken en bewegen’ de jongere en het systeem verder helpen, er zijn geen pasklare antwoorden.”

Intensieve veranderopgave

Daarbij stelt de beweging naar kleinschaligheid en een kortere verblijfsduur Horizon voor de uitdaging om het traject voor de jongeren vóór, tijdens en na het gesloten verblijf opnieuw vorm te geven. Dit vraagt om een integrale benadering, omdat zowel jeugdzorgaanbieders en gemeenten als scholen en samenwerkingsverbanden een belangrijke rol spelen en samen een visie op best passende zorg en onderwijs voor deze kwetsbare jongeren moeten ontwikkelen. Met vertrouwen in elkaars expertise en wederzijds begrip voor ieders veranderopdracht.

 

Zorgkwaliteit in orde

De uitkomst dat Horizon in Castricum aan tien van de dertien gestelde kernverwachtingen van de inspectie voldoet, is getoetst voor de implementatie van Jouwzorg deel 2, die inmiddels per januari 2021 heeft plaatsgevonden. “Daarmee hebben we vooruitlopend op het verbeterplan voor de inspectie al een grote kwaliteitsslag gemaakt, die proactief inspeelt op de verbeterpunten die de het rapport naar voren brengt”, zegt Brouwer. “Voor de verbetering van de leefomgeving en sportmogelijkheden, ligt er al een renovatieplan klaar. In de doorontwikkeling van het dagprogramma werken we er naartoe dat er geen vaste kamermomenten meer zijn, maar dat de dagactiviteiten optimaal aansluiten bij de behoeften van de jongeren. Om de vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen, is er een doorlopend trainingsaanbod. Deze trainingen zijn ook onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.


Integraal onderwijs-zorg-traject

In de onderwijs-zorgtrajecten kiezen Horizon en onderwijspartner Ronduit ervoor om voor de jongeren binnen Antonius gezamenlijk een integraal dagprogramma te ontwikkelen en uit te voeren, waarbij geen systeemscheiding bestaat tussen onderwijs en zorg. Per september 2020 is een programmamanager Onderwijs actief binnen Antonius en wordt er onder leiding van de kwartiermaker van het regionale samenwerkingsverband gewerkt aan een doorlopend individueel onderwijstraject. Horizon en Ronduit participeren in de ontwikkelgroep. Daarnaast is Horizon actief binnen de Experimenteergroep Onderwijs bij kleinschalige voorzieningen vanuit het ministerie van VWS. Horizon participeert daarbij in een van de drie pilots om toekomstige onderwijs-zorgtrajecten vorm te geven.


Samenwerking regionale partners

Sinds de start van JeugdzorgPlus werkt Horizon nauw samen met diverse zorgpartners in de regio. Om de zes weken neemt Horizon deel aan een zorgtafeloverleg, waarbij de gedragswetenschappers van Antonius aanwezig zijn. Locatiemanager Danial Sharifi is blij om te zien dat de partners in de regio hard meewerken om de gezinnen te helpen en hen zo snel als mogelijk te laten uitstromen uit de gesloten opvang. “Onze partners zetten zich ten volle in om de jongeren en gezinnen een goede thuisbasis te geven. Gezamenlijk spannen we ons in om de beweging naar nul geslotenheid in 2030 voor elkaar te krijgen, zoals dit het gemeentelijke doel is.”

Voortdurend verbeteren                                                                                                                                                                  

Het afgelopen jaar geeft Horizon de bevestiging dat de ingeslagen weg de juiste is. Dit blijkt onder andere uit cijfers, het algemene oordeel en betrokkenheid van diverse stakeholders waaronder ervaringsdeskundigen. Brouwer: “We zijn ons er terdege van bewust dat we ons zorgaanbod, inclusief de transitie, nog meer kunnen toelichten in de samenleving en het maatschappelijk debat. “De afbouw van geslotenheid gaat gepaard met het gemeenschappelijk dragen van verantwoordelijkheid. We zijn ervan overtuigd dat wij – met de juiste uitleg van ons zorgaanbod en methodiek – de kwetsbare jongeren in Noord-Holland-Noord een passend alternatief bieden. Wij hebben het inspectiebezoek en verslag als helpend ervaren. Enerzijds om bevestiging te krijgen op de aandachtspunten die wij zelf ook hebben geïdentificeerd en in verbeterplannen hebben weggezet en anderzijds

Toelichting JouwZorg deel 1 en deel 2

Inspectie geeft kwaliteit Antonius een voldoende