De eerste bevindingen van de Inspectie zijn dat er onvoldoende kwaliteit van zorg en begeleiding op maat wordt geboden aan jongeren die op ZIKOS verblijven. Al langere tijd zoeken we in Nederland naar een passende vorm van hulp voor deze vaak zeer getraumatiseerde en ernstig ontregelde jongeren die na een rechtelijke uitspraak in een gesloten instelling verblijven.

Over ZIKOS
Op de 18 beschikbare ZIKOS-plaatsen (12 plaatsen bij ’t Anker in Harreveld, 6 plaatsen bij Pactum in Zetten) komen jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met complexe en meervoudige gedragsproblemen in combinatie met een acute psychiatrische crisis. Vaak gaat deze crisis gepaard met een hoog risico op forse decompensatie, agressie, suïcidaliteit of forse automutilatie waarbij het accent ligt op jongeren met ernstige emotieregulatie stoornissen. Jongeren vormen in ernstige mate een risico voor zichzelf of voor hun omgeving.

Ze komen meestal van andere JeugdzorgPlus-instellingen of van de high intensive care van ggz-instellingen. De mogelijkheden om ze te behandelen en passende zorg te bieden, lijken te zijn uitgeput. Bij ZIKOS komen jongeren om te stabiliseren zodat vervolgbehandeling (weer) mogelijk is, ze verblijven zo kort als mogelijk.

Bij ZIKOS wordt de jongere intensief en individueel begeleid in een extra beschermde omgeving. Medewerkers zijn gespecialiseerd in het observeren van de bijzondere interactie tussen psychiatrische problematiek en zeer ernstige gedragsproblemen.

Aanvullende maatregelen
Wij zijn geraakt door de signalen van de jongeren en de eerste bevindingen van de Inspectie. Omdat we al langer intensief en in het belang van passende zorg voor jongeren met verbeteringen bezig zijn en deze nog tot onvoldoende resultaat hebben geleid.

Met één van onze twee groepen maken we pas op de plaats. Daarnaast hebben we aanvullende maatregelen genomen waaronder externe personele begeleiding en expertise. We wachten de uitkomsten van het onderzoek verder af en gaan met de uitkomsten aan de slag.

Voor de jongeren die op dit moment op ZIKOS verblijven, hebben wij individuele, gerichte aandacht, passende zorg is voor hen georganiseerd. Voor eventuele nieuwe aanmeldingen voor ZIKOS wordt samen met VNG, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en andere aanbieders naar maatwerk gezocht.

Vragen of meer informatie? [email protected]

Voor jongeren
Ook voor jou geldt: heb je vragen of wil je iets aan ons kwijt? Mail dan naar [email protected] en dan nemen wij contact met jou op.

Meer lezen?

Niet langer wachten op kindvriendelijker maken van het gebouw

‘Het is hier niet leuk, maar het moet, dat snap ik wel’

Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. Hoe?